Comuna Gurahont
  Prima pagină |    Carte de oaspeti |    Linkuri utile  |    Taxe si impozite  |    Achizitii Publice  |    Transparenta decizionala
Administratia publica
Primăria
Consiliul Local
Regulamentul Consiliului Local
Comisiile de specialitate ale C L
Hotărâri ale Consiliului Local
Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Legislaţie
Procese verbale ale sedintelor de consiliu
Buget
Stadiul de rezolvare a cererilor
Anunturi de interes public
Proiect IPA Serbia - MIS ETC 1357
Proiect CONURBANT

Prezentare
Prezentare generală
Date istorice
Poziţie geografică, localizare
Relief
Climă
Învăţământ
Sănătate
Informaţii social-culturale
Informaţii economice

Informatii turistice
Prezentare turistică
Hărţi
Locuri de cazare


Hotărâre nr. 1 din 29.01.2009, privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local în anul fiscal 2009;

Hotărâre nr. 2 din 29.01.2009, privind modificarea anexei 2 "Taxe speciale" din hotărârea consiliului locl Peciu Nou nr.8 din 17 iulie 2008, privind stabilirea chiriei pentru terenul proprietatea Statului Român sau a comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr.5 din 29.01.2009, privind aprobarea preţului de vânzare al terenului proprietatea comunei Peciu Nou, aferent locuinţei edificate, proprietatea domnului Albulescu Constantin;

Hotărâre nr. 6 din 29.01.2009, privind aprobarea documentaţiei de sub-apartamentare a imobilului situat în Peciu Nou , evidenţiat în CF 3658 cu nr. cadastral 217/b/17/27/I şi CF 3659 cu număr cadastral 217/b/17/27/II cu nr. 278, şi schimbarea destinaţiei construcţiei din : " Farmacie + Casa medicului" în " Loc de casă cu spaţii comerciale la nr. 278 " ;

Hotărâre nr. 7 din 29.01.2009 privind închirierea la licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia "Sediu partid politic" în localitatea Sînmartinu Sîrbesc la nr. 280; 

Hotărâre nr.8 din 29.01.2009, privind vânzarea la licitaţie publică a unui autoturism " Dacia 1310", proprietatea Primăriei Peciu Nou;

Hotărâre nr.11 din 29.01.2009, privind stabilirea punctelor de îmbarcare-debarcare pentru transportul persoanelor, prin curse regulate;

Hotărâre nr. 19 din 27.02.2009, privind înfiinţarea unei publicaţii de interes local;

Hotărâre nr.20 din 27.02.2009, privind concesionarea terenului extravilan cu destinaţie "BALTĂ" pentru realizarea unor amenajări piscicole în localitatea Peciu Nou, CF 20.285 nr.cadastral HB 1289 în suprafaţă de 8100 mp. şi CF 20.289 nr.cadastral NGL 1297 cu 13.100 mp.

 Hotărâre nr. 63 din 17.03.2009 privind finaliyarea lucrărilor de construire a  Complexului Cultural din Peciu Nou şi extinderea suprafetei construite cu o terasă.

 Hotărâre nr.21 din 27.02.2009, privind concesionarea terenului extravilan cu destinaţie "BALTĂ" pentru realizarea unor amenajări piscicole în localitatea Diniaş , CF 2502 nr.cadastral HB 138 în suprafaţă de 15.750 mp. 

Hotărâre nr.23 din 27.02.2009, privind aderarea comunei Peciu Nou la Asociaţia Comunelor din România;

Hotărâre nr.24 din 27.02.2009, privind modificarea organigramei primăriei şi a statului de funcţii, prin înfiinţarea unui număr de zece posturi de "asistent personal";

Hotărâre nr.26 din 27.02.2009, privind trecerea din proprietatea publică a Statului Român, în proprietatea publică a Comunei Peciu Nou, a terenului aferent construcţiei"Complex Cultural", evidenţiat în CF 178 Peciu Nou cu numere cadastrale: 184/a/1/a, 184/a/1/b, 184/a/1/c, 184/a/1/d, 184/a/1/e;

Hotărâre nr. 28 din 27.02.2009, privind scăderea preţului de începere a licitaţiei publice pentru vânzarea  terenurilor cu destinaţie "loc de casă", rămase neadjudecate la licitaţiile organizate, de la 18 euro/mp. la 13,5 euro/mp.

Hotărâre nr.29 din 27.02.2009, privind efectuarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic şi executarea lucrărilor de construire a drumurilor în cartierele noi de locuinţe înfiinţate în localitatea Peciu-Nou, urmare a planurilor urbanistice zonale aprobate;

Hotărâre nr.30 din 27.02.2009, privind efectuarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic precum şi executarea lucrărilor " Extindere reţea de apă potabilă în localitatea Peciu Nou";

Hotărâre nr. 31 din 27.02.2009, privind  efectuarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic şi executarea lucrărilor de investiţie " Modernizare centru civic în localitatea Peciu Nou;

Hotărâre nr. 32 din 27.02.2009, privind efectuarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic şi executarea lucrărilor de investiţie publică "Bazin de înot acoperit în localitatea Peciu Nou;  

Hotărâre nr. 33 din 27.02.2009, privind efectuarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic şi executarea lucrărilor de investiţie publică " Bază sportivă cu nocturnă şi gazon sintetic, în localitatea Peciu Nou" ;

Hotărâre nr.34 din 27.02.2009, privind efectuarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic şi executarea lucrărilor de investiţie publică:" Modernizare parc public în localitatea Peciu Nou";

Hotărâre nr. 35 din 27.02.2009, privind efectuarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic şi executarea lucrărilor de investiţie publică: "Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitatea Sînmartinu Sîrbesc" ;

Hotărâre nr. 59 din 27.02.2009, privind efectuarea lucrărilor de reabilitare a reţelei de alimentare cu apă potabolă în localitatea Peciu Nou;

Hotărâre nr. 60 din 27.02.2009, privind aprobarea preţului de vânzare al terenului aferent casei de locuit proprietatea domnului ŞIPOŞ FLORIN, teren evidenţiat în CF 3312 Peciu Nou, cu număr cadastral al  parcelei 27-28/a-b/5;

Hotărâre nr. 61 din 27.02.2009, privind revocarea hotărârii consiliului local nr. 34/29.03.2007, privind suspendara plăţii redevenţei stabilită în baza contractului nr. 1037/01.01.2000, dintre Primăria Pecu Nu şi domnul Văduva Gheorghe, pentru terenul cu nr. cadastral NGL 1153/2 cu 0,1516 ha. şi Ps 1152/3/2 cu 0,5100 ha.

Hotărâre nr. 62 din 17.03.2009 privind împuternicirea firmei de avocatură " Paşca & Paşca" să depună în instanţă cerere de constatare a dreptului de proprietate al comunei Peciu Nou, asupra terenului aferent construcţiei cu nr.192 din localitatea Diniaş.

Hotărâre nr.63 din 17.03.2009 privind finaliyarea lucrărilor de construire a Complexului cultural din localitatea Peciu Nou.

Hotărâre nr. .64 din 17 martie 2009, de retragere a dreptului de folosinţă asupra terenului evidenţiat în CF 178 Peicu Nou, cu nr. top. 184/a/1/b, acordat Parohiei  Ortodoxe Sîrbe pentru construirea bisericii.

Hotărâre nr.65 din 17.03.2009 privind tariful pentru depozitarea individuală a gunoiului menajer de către cetăţenii comueni Peciu Nou .

Hotărâre nr. 66 din 17.03.2009 privind amenajarea terenului aferent Şcolii Generale din Sînmartinu Sîrbesc şi construirea unei magazii.

Hotărâre nr. 67 din 17.03.2009 privind executarea lucrărilor de reparaţii la Căminul cultural din localitatea Diniaş nr. 192.

Hotărâre nr. 75 din 30 martie 2009 privind aprobarea bugetului local pe 2009;

Hotărâre nr.76 din 16.04.2009, privind aprobarea listei de priorităţi pe localitatea Diniaş, pentru atribuirea locurilor de casă, beneficiarilor Legii nr. 15/2003,

Hotărâre nr.77 din 16.04.2009-privind  retragerea dreptului de folosinţă veşnică asupra terenului atribuit pentru construirea unor case de locuit şi trecerea din proprietatea privată a Statului Român, în proprietatea privată a comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr. 90 din 16.04.2009-privind stabilirea procedurii pentru vânzarea terenului concesionat domnului Văduva Gheorghe,cu număr topografic PS.1152/3/2 şi NGL 1153/2;

Hotărâre nr. 91 din 16.04.2009- privind revocarea HCL nr. 36 din 30.09.2004 şi nr.100/11.08.2006 şi încheierea unui nou contract de închiriere pentru spaţiu cu destinaţie farmacie cu SC BIRO SRL în imobilul evidenţiat în CF 400093/C1-U3 şi 400093-C1-U5;

Hotărâre nr.92 din 16.04.2009-privind modificarea organigramei primăriei prin înfiinţarea unui număr de trei posturi pompieri în cadrul Serviciului pentru situaţii de urgenţă.

Hotărâre nr. 95 din 16.04.2009-privind aprobarea intabulării în CF a localităţii Sînmartinu Sîrbesc a unor terenuri cu destinaţie păşune şi bălţi, proprietatea Comunei Peciu Nou, situate în vecinătatea intravilanului localităţii;

Hotărâre nr. 96 din 16.04.2009-privind aprobarea apartamentării imobilului evidenţiat în CF 400040 cu nr. cadastral 26, 37, 38/2/1 din Peciu Nou, compus din clădire cu nr. 72-73 şi 73/a şi teren aferent;

Hotărâre nr. 97 din 16.04.2009-privind unificarea parcelelor cu nr. top.184/a/1/b, 184/a/1/c, 184/a/1/d şi 184/a/1/e şi dezmembrarea unei noi suprafete de teren cu 800 mp.

Hotărâre nr. 99 din 16.04.2009-privind desfiinţarea taxei de păşunat pentru proprietarii de bovine care cresc mai puţin de 20 de capete;

Hotărâre nr. 100 din 16.04.2009-privind închirierea apartamentului nr.2 din clădirea 72-73,73/a Peciu Nou , evidenţiat în CF 400040- familiei domnului APETREI ADRIAN;

Hotărâre nr. 101 din 16.04.2009-privind completarea documentaţiei necesare emiterii autorizaţiei de construire;

Hotărâre nr.103 din 14.05.2009-privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2009;

Hotărâre nr.104 din 14.05.2009-privind rezilierea contractului de închiriere încheiat cu domnul Grozea Iancu  în scop agricol, al terenului din prelungirea grădinii aferente casei de locuit;

Hotărâre nr. 105 din 14.05.2009-privind reducerea preţului de începere a licitaţiei, în vederea vânzării locurilor de casă situate în intravilanul extins al localităţii Peciu Nou, cu nr.cadastral: A 1203/1/82/10- A 1203/1/82/17;

Hotărâre nr. 106 din 14.05.2009-privind completarea art.3 din HCL 91/16.04.2009, privind stabilirea duratei contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, evidenţiat în CF 400093-C1-U3 Peciu Nou , (" Farmacie") ; 

Hotărâre nr. 107 din 14.05.2009-privind modificarea condiţiilor de eliberare a certificatului fiscal( punctul III din Anexa la HCL 65/30.11.2004;

Hotărîre nr.108 din 14.05.2009-privind modificarea titlului HCL 76/16.04.2009-din :" Hotîrâre privind atribuirea locurilor pentru construirea unor locuinţe proprietate personală" în : " Hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe localitatea Dinial a beneficiarilor Legii nr. 15/2003 care au depus cereri în anii 2006-2007;

Hotărâre nr. 109 din 14.05.2009-privind intabularea în CF a unor terenuri cu destinaţia "păşune" în Sînmartinu Sîrbesc ( Pş.808/1, Pş 854/7) şi "fâneaţă" în Peciu Nou ( F.1172/1, 1174/25, 1161/1, 1161/3, 1175 şi 1159/1);

Hotărâre nr. 111 din 14.05.2009-privind intabularea în cartea funciară a terenului "CC 1301" Peciu Nou, în suprafaţa de 4551 mp.-proprietatea comunei;

Hotărâre nr.110 din 14.05.2009-privind intabularea în cartea funciară a terenului cu destinaţia "Deponeu gunoi menajer"  cu nr. cadastral NGL 336/1 cu suprafaţa de 11712 mp., proprietatea comunei;

Hotărâre nr. 112 din 14.05.2009-privind închiderea depoiztului de deşeuri nepericuloase din comuna Peciu Nou;

Hotărâre nr. 121 din 14.05.2009-privind întocmirea raportului de evaluare al terenului cu nr. cadastral A 1203/1/1, /2, /4, /5, /6 din CF 3003 Peciu Nou, în vederea vânzării la licitaţie publică, pentru construirea de locuinţe proprietate personală.

 Hotărâre nr. 122 din 14.05.2009-privind întocmirea unui raport de evaluare al terenului înscris în CF 552 Diniaş cu nr. cadastral 173,pentru efectuarea unui schimb între numitul Stoianov Iova şi comuna Peciu Nou;

Hotărâre nr. 125 din 14.05.2009-privind concesionarea la licitaţie publică a bălţilor cu nr. cadastral Hb 138 Diniaş şi Hb 1289-NGL 1297 Peciu Nou;

Hotărâre nr. 126 din 14.05.2009-privind aprobarea contractării unui împrumut intern pe termen scurt (5ani)în valoare de 500.000 lei;

Hotărâre nr.127 din 14.05.2009-privind  închirierea la licitaţie publică a spaţiului  cu destinaţie "Sediu partid politică " evidenţiat în CF 400093-C1-U7 cu nr. cadastral 217/b/17/27/I/II-Peciu Nou;

Hotărâre nr.128 din 14.05.2009-privind vânzarea la licitaţie publică a spaţiului cu destinaţie economică" Prestări servicii" evidenţiat în CF 400093 C1-U6-Peciu Nou nr. 278, nr. cadastral 217/b/17/27/II/II;

Hotărâre nr.129 din 14 mai 2009 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului economico-financiar pe anul 2008;

Hotărâre nr. 130 din 14.05.2009-privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral CC 1261/79/1 în suprafaţă de 3463 mp., situat în extravilanul localităţii Peciu Nou în vederea concesionării directe d-lui Orian Tiberiu-proprietar al construcţiilor edificate(fost IPILF "FRUCTUS");

Hotărâre nr. 132 din 14.05.2009-privind aprobarea scutirii de la plată a impozitului pe clădirile cu destinaţie declarată "lăcaşe de cult" care nu au această destinaţie înscrisă în cartea funciară,- retroactiv, de la data depunerii declaraţiei de impunere.

Hotărâre nr. 144 din 14.05.2009-privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 27-28/a-b/1 cu 3174 mp.,Peciu Nou, în vederea construirii unei clădiri cu specific şcolar(afterschool);

Hotărâre nr. 145 din 14.05.2009-privind aprobarea documentaţiei de deylipire a trenului cu nr. cadastral 330-331 din Sînmartinu Sîrbesc în suprafaţă de 2878 mp.;

Hotărâre  nr. 149 din 15.06.2009-privind modificarea Statului de funcţii al primăriei Peciu Nou;

Hotărâre nr.150 din 15.06.2009-privind modificarea anexei 1 la HCL 77/16.04.2009-referitor la retragerea dreptului de folosinţă vesnică asupra unor terenuri din intravilanul localităţii Diniaş, atribuite pentru construcţia unor locuinţe şi trecerea acestora din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea privată a comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr.151din 15.06.2009-privind aprobarea regulamentului cadru de organizare a licitaţiei publice în vederea închirierii, concesionării sau vânzării bunurilor imobile, proprietatea comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr. 152 din 15.06.2009-privind numirea comisiei pentru implementarea Programului naţional de sprijinire a construirii de locuinţe proprietate particulară;

Hotărâre nr.153 din 15.06.2009-privind asumarea noilor indicatori fizici şi financiari ai lucrării de investiţie "Construire sistem canaliyare a apelor uzate menajere şi a staţiei de epurare în localitatea Peciu Nou judeţul Timiş";

Hotărâre nr. 154 din 15.06.2009-privind prelungirea contractului de închiriere al locuinţei cu nr. 252 Peciu Nou, la cererea chiriaşei-doamna RAPCIUC MARIANA;

Hotărâre nr. 155 din 15.06.2009- privind  aprobarea preţului de vânzare al terenului aferent construcţiilor edificate, evidenţiat în CF 2440 Diniaş cu nr. cadastral 354/a/1/1/1/1/2, la cererea proprietarului construcţiilor, domnul Manea Felix;

Hotărâre nr. 156 din 15.06.2009-privind prelungirea contractului de închiriere al locuinţei cu nr. 453 Peciu Nou, la cererea chiriaşului, domnul Chifan Vasile;

Hotărâre nr. 157 din 15.06.2009-privind prelungirea contractului de închiriere al locuinţei cu nr. 274 Peciu Nou, la cererea chiriaşei-doamna Seserman Elisabeta;

Hotărâre nr. 158 din 15.06.2009-privind modificarea art.3 din HCL 130/14-05-2009 în sensul că se  concesionează  terenul aferent construcţiilor către  firma SC "TUBO PLAST " SRL prin reprezentantul legal-domnul Orian Tiberiu, în loc de concesionarea către acesta ca persoană fizică, cum  în mod greşit s-a aprobat iniţial.

Hotărâre nr.159 din 15.06.2009-privind alocarea în bugetul local la capitolul sport cultură a sumei de 4500 lei pentru calificarea pe locul I a echipei de fotbal a Şcolii generale cu clasele I_VIII în cadrul cupei "DANONINO" şi a sumei de 1500 de lei pentru organizarea zilei de "1 IUNIE" la Liceul Teoretic Peciu Nou; 

Hotărâre nr. 160 din 8 iulie 2009-privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului  Luchin Ignia;

Hotărâre nr.161 din 8 iulie 2009- privind completarea Comisiei de validare;

Hotărâre nr. 162 din 8 iulie 2009- privind validarea mandatului de consilier local al domnului CĂRBUNAR FLORIN ;

Hotărâre nr. 163 din 8 iulie 2009- privind rectificara bugetului local pe trimestrul III al anului 2009;

Hotărâre nr. 164 din 8 iuilie 2009- privind aprobarea preţului de vânyare al terenului înscris în CF 400183 Peciu Nou cu nr. cdastral 400183-C1,- la cererea proprietarului construcţiei edificate- domnul Şuta Darius;

Hotărâre nr. 165 din 8 iulie 2009- privind întocmirea Raportului de evaluare al locuinţei situată în Peciu Nou la nr. 59, în vederea vânyării, la cererea de cumpărare3 depusă de doamna Livadariu Maria -chiriaşă a acestui imobil;

Hotărâre nr. 166 din 8 iulie 2009- privind intabularea în cartea funciară a terenului cu nr. cadastral CvCc15 din localitatea Diniaş,în proprietatea comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr. 167 din 8 iulie 2009- privind aprobarea acordării unei diplome şi a unui premiu de fidelitate în sumă netă de 500 lei, familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au domiciliul în comune Peciu Nou;

Hotărâre nr. 168 din 8 iulie 2009-privind întocmirea raportului de evaluare al terenurilor situate în intravilanul extins al localităţii Sînmartinu Sîrbesc, cu nr. cad.A 1463/2/9/2;  /3;  /6; /11; /12; /13; /16; /22; /23; /26; /27; /28; /29; /30; /31; /32; /33; /34 şi /36, în vederea vânzării directe către proprietarii locuinţelor edificate , la cererea acestora.  

Hotărâre  nr.169 din 8 iulie 2009-  privind modificarea art.1 din HCL 135/14.05.2009 privind prelungirea contractului d eînchiriere al terenului atribuit în teieul Legii 15/2003 doamnei Boroş Mariana, pentru construirea unei case de locuit;

Hotărîre nr. 170 din 8 iulie 2009- privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare şi intabulare a terenului intravilan cu nr. cadastral 36,37,38/2/1/2/2 Peciu Nou, în vederea edificării construcţiei cu destinaţie "Brutărie", proprietatea Asociaţiei agricole "17 decembrie 1989";

Hotărâre nr.171 din 8 iulie 2009- privind prelungirea contractului de închiriere al locuinţei atribuită familiei Gal Lucia din localitatea Diniaş;

Hotărâre nr. 172 din 8 iulie 2009- privind completarea hotărârii nr. 109 din 14 mai 2009, adoptată de consiliul local Peciu Nou;

Hotărâre nr. 173 din 8 iulie 2009- privind aprobarea Acordurilor de parteneriat pentru funcţionare componentei sociale şi culturale din cadrul proiectului integrat" Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Peciu-Nou, înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare în Sînmartinu Sîrbesc, înfiinţarea şi dotarea Centrului de asistenţă după programul şcolar, achiziţionarea de materiale şi echipamente pentru promovarea patrimoniului cultural şi material din comuna Peciu Nou".

Hotărâre nr. 174 din 8 iulie 2009- privind aprobarea de principiu a înfiinţării serviciului comunitar de utilităţi publice la nivelul comunei Peciu Nou, judeţul Timiş;

Hotărâre nr. 175 din 8 iulie 2009- privind aprobarea parametrilor în stadiul de prefezabilitate în cadrul proiectului "Controlul integrat al poluării cu nutrienţi";

Hotărâre nr. 176 din 8 iulie 2009- privind atestarea organizării şi funcţionării Căminelor culturale din comuna Peciu Nou;

Hotărâre nr. 177 din 8 iulie 2009- privind acordarea unor drepturi băneşti funcţionarilor publici din primăria comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr. 178 din 8 iulie 2008- privind prelungirea contractului de închiriere al locuinţei cu nr. 192 din Peciu Nou, la cererea d-nei Ignat Veronica; 

Hotărâre nr. 179 din 8 iulie 2009- privind vânzarea la licitaţie publică a unui număr de 5 parcele în localitatea Peciu Nou, pentru construcţia de locuinţe, cu nr. cadastral A 1203/1/1; /2; 4; /5; /6 ;

Hotărâre nr.180 din 8 iulie 2009- privind închirierea la licitaţie publică a suprafeţei de 61,82 mp. spaţiu situat în clădirea cu nr. 192 din localitatea DIniaş, cu destinaţia "FARMACIE ";

Hotărâre nr.181 din 20 august 2009-privind alegerea domnului Mărgărit Ionel preşedinte al şedinţelor consiliului local, pe o perioadă de trei luni; 

Hotărâre nr.182 din 20 august 2009-privind acceptarea donaţiei făcută de d-na Iorgovici Valeria pentru suprafaţa de 154 mp.teren cu destinaţia "stradă" evidenţiată în CF 400416 cu nr. cadastral 50250 şi a suprafeţei de 3604 mp. teren cu destinaţia " drum public" evidenţiat în CF 400419 cu nr. cadastral 50252;

Hotărâre nr. 183 din 20 august 2009-privind trecerea clădirii cu nr. 272 şi a terenului aferent situat în localitatea Peciu Nou, din lista de inventar a bunurilor de interes public, în proprietatea privată a comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr. 184 din 20 august 2009-privind rectificarea suprafeţei de teren aferentă construcţiei cu nr. 478"Dispensar veterinar"înscrisă în anexa nr.1 la HCL 126/13.10.2006;

Hotărâre nr. 185 din 20 august 2009-privind modificarea Organigramei primăriei, urmare a înfiinţării Serviciului comunitar de utilităţi publice cu HCL 174/2009;

Hotărâre nr. 186 din 20 august 2009-privind vânzarea la licitaţie publică a  imobilului teren HB 138 înscris în CF 2502 Diniaş HB 1289, Cf 20285 şi NGL 1297-CF 20289 Peciu Nou, pentru înfiinţarea unor amenajări piscicole; 

Hotărâre nr.187 din 20 august 2009-privind aprobarea preţului de vânzare al imobilului compus din casă de locuit şi terern aferent , evidenţiat în CF 400544 , la cererea beneficiarei contractului d eînchiriere- d-na Livadariu Maria;

Hotărâre nr.188 din 20 august 2009-privind aprobarea preţului de vânzare al terenului aferent unui număr de 19 construcţiil cu destinaţie "Locuinţă", construite înainte de anul 1990, în localitatea Sînmartinu-Sîrbesc.

Hotărâre nr. 189 din 20 august 2009-privind aprobarea vânyării la licitaţie publică deschisă cu strigare, a unui număr de opt locuri de casă în localitatea Peciu Nou. 

Hotărâre nr.190 din 20 august 2009-privind alocarea  sumei de 5000 lei pentru organizarea Rugii din data de 15 august 2009 în localitatea Peciu Nou.

Hotărâre nr. 191 din 20 august 2009-privind  întocmirea documentaţiei necesare intabulării terenului cu nr. cadastral CC 1043 din localittea Peciu Nou, în vederea valorificării.

Hotărâre nr. 192 din 20 august 2009-privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul cu destinaţie "sediu societate" din Peciu Nou nr. 72 şi întocmirea raportului de evaluare, în vederea vânyării la cererea reprezentantului firmei-domnul Ţigan Vasile;

Hotărâre nr. 193 din 20 august 2009-privind prelungirea contractului de închiriere a locuinţei, la cererea domnului Aconstantinesei Florin.

Hotărâre nr. 194 din 20 august 2009-privind menţinerea întinderii suprafeţei de păşune proprietatea comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr. 195 din 20 august 2009-privind rectificarea bugetului pe trimestrul III 2009.

Hotărâre nr. 196 din 20 august 2009-privind revocarea HCL nr.99 din 2009.

Hotărâre nr. 201 din 03.09.2009-privind aprobarea măsurilor necesare implementării proiectului " Amenajare peisageră-Parc central  în localitatea Peciu Nou ";

Hotărâre nr. 202 din 18.09.2009-privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2009;

Hotărâre nr.204 din 18.09.2009-privind însuşirea proiectului de stemă a localităţii Peciu Nou;

Hotărâre nr. 206 din 18.09.2009- privind aprobarea Listei de priorităţi în localitatea Diniaş, în vederea acordării unui loc de casă, în baza Legii nr.15/2003;

Hotărâre nr. 209 din 18.09.2009-privind modificarea contractului de asociere dintre comuna Peciu Nou şi Asociaţia cultural sportivă "Diniaşanca";

Hotărâre nr.210 din 18.09.2009-privind anularea art.3 din HCL 107/14.05.2009-referitor la eliberarea adeverinţelor de existenţă/inexistenţă a construcţiilor;

Hotărâre nr.211 din 18.09.2009-privind aprobarea indicatorilor economici  ai lucrării de înfiinţare "Platformă depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere" în cadrul proiectului "Controlul integrat al poluării cu nutrienţi";

Hotărâre nr. 212 din 06.10.2009-privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2009; 

Hotărâre nr. 213 din 06.12.2009-privind diminuarea păşunii comunale cu suprafaţa de 36,55 ha pentru punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite , care au dobândit dreptul d eproprietate asupra terenului, în baza Legii n.18/1991-republicată, cu modificarile şi actualiyările ulterioare;

Hotărâre nr. 214 din 06.10.2009 -privind  revocarea HCL 107/14.05.2009 şi HCL 210/2009 şi modificarea art. III din anexa la HCL 65/30.11.2004;

Hotărâre nr.215 din 06.10.2009 -privind alocarea sumei de 6188 lei pentru achiziţionarea a 40 ms material lemnos pentru încălyire la Biserica Penticostală din localitatea Diniaş;

Hotărâre nr. 220 din 29.10.2009- privind stabilirea valorii/mp.în vederea vânyării la licitaţie publică a terenului cu nr. cadastral HB 1289 şi NGL 1297 din localitatea Peciu-Nou, pentru efectuarea lucrărilor de amenajări piscicole;

Hotărâre nr. 221 din 29.10.2009-privind stabilirea valorii/mp.în vederea vânzării la licitaţie publică a terenului cu nr. cadastral HB 138 Diniaş pentru efectuarea lucrărilor de amenajare piscicolă;

Hotărâre nr. 222 din 29.10.2009-privind stabilirea preţului/mp.în vederea vânzării la licitaţie publică a unui număr de 8 locuri de casă situate în intravilanul extins al localităţii Peciu Nou , pe tarlaua cu nr. cadastral A 1203/1/82/13-A 1203/1/82/17,evidenţiate în CF 3485-3492;

Hotărâre nr. 224 din 29.10.2009-privind trecerea din proprietatea privată în proprietatea publică a comunei Peciu Nou, a terenului în suprafaţă de 14189 mp. evidenţiat în CF 400900 Peciu Nou, cu nr. cadastral al parcelei 400.900, pentru construirea platformei de depozitare a gunoiului de grajd şi a gunoiului menajer.

Hotărâre nr. 227 din 29.10.2009-privind alocarea sumei de 62.848 lei în bugetul local, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii la Sala de sport din localitatea Peciu Nou;

 Hotărâre nr. 229 din 29.10.2009-privind  retragerea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri situate în intravilanul localităţii Diniaş;

Hotărâre nr.230 din 26.11.2009-privind alegerea domnului LAZĂR MARIN- preşedinte al şedinţelor consiliului local, pe o perioadă de trei luni;

Hotărâre nr.231 din 26.11.2009-privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Peciu Nou, în anul fiscal 2010;

Hotărâre nr. 232 din 26.11.2009-privind rectificare bugetului în trimestrul IV 2009;

Hotărâre nr. 233 din 26.11.2009-privind completarea Regulamentului pentru înregistrarea, radierea şi conducerea evidenţei  vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării;

Hotărâre nr.234 din 26.11.2009-privind prelungirea contractului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3070 Peciu Nou cu nr. cadastral A 11203/1/11 atribuit pentru edificarea unei case de locuit, domnului Conia Marian; 

Hotărâre nr.235 din 26.11.2009-privind prelungirea contractului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3003 cu nr. cadastral al parcelei A 11203/1/14 atribuit doamnei Gogan Angelica, pentur construirea unei locuinţe;

Hotărâre nr. 236 din 26.11.2009-privind constatarea încetării valabilităţii contractului de închiriere nr.4644/20.09.2007, încheiat între Primăria Peciu Nou şi domnul Mihalache Ionuţ , pentru terenul evidneţiat în CF 3559 Peciu Nou cu nr. cadastral al parcelei 1203/1/82/84, atribuit în vederea construirii unei case de locuit:

Hotărâre nr. 237 din 26.11.2009-privind întocmirea raportului de evaluare în vederea vânyării locuinţei situată în Peciu Nou la nr.1 92, evidenţiată în CF 400426-C1-U1 cu nr.cadastral 91/b/I, la cererea doamnei IGNAT VERONICA;

Hotărâre nr. 238 din 26.11.2009-privind revocarea HCL 17/2007 ,închirierea directă a terenului aferent construcţiei de la data de 1 iulie 2008 şi întocmirea raportului de evaluare în vederea vânzării terenului , la cererea proprietarului construcţiilor edificate-SC"Consumcoop Imperial" Peciu Nou;

Hotărâre nr. 239 din 26.11.2009-privind revocarea HCL 81/2006 şi HCL226/2009, , închirierea directă a terenului aferent construcţiei de la data de 1 iulie 2008 şi întocmirea raportului de evaluare în vederea vânzării terenului, la cererea proprietarului construcţiei SC" Consimcoop Imperial" Peciu Nou;

Hotărâre nr.240  din 26.11.2009-privind modificarea art.1 din HCL 65/2007-privind închirierea terenului aferent construcţiei proprietatea   d-lui Paraschivu Eugen de la data de 01.07.2007 .

Hotărâre nr.241 din 26.11.2009-privind completarea HCL 223/29.10.2009 referitor la perioada închirierii locuinţei familiei d-lui Cercel Slavco;

Hotărâre nr.242 din 26.11.2009-privind eşalonarea restanţei datorate de d-nul Tomolea Bela pentru imobilul locuinţă situat în peciu Nou la nr. 183;

Hotărâre nr.243 din 17.12.2009-privind aprobarea organigramei şi a Statului de funcţii pe anul 2010;

Hotărâre nr. 244 din 17.12.2009-privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2010, la Primăria Peciu Nou;

Hotărâre nr.245 din 17.12.2009-privind aprobarea vânzării terenului proprietate privată a comunei aferent casei de locuit , la cererea proprietarilor construcţiei-soţii Scumpia Daniela-Vasilica şi Scumpia Dionisie Marius;

Hotărâre nr.247 din 17.12.2009-privind aprobare unor tarife de interes local în anul 2010;

Hotărâre nr.248 din 17.12.2009-privind stabilirea tarifului de închiriere al terenurilor aferente caselor de locuit, terenuri care sunt proprietatea privată a Statului Român sau a comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr.252 din 17.12.2009-privind aprobarea listei cu spaţiile proprietate privată a comunei cu destinaţia "cabinete medicale" ce urmează a fi vândute, la cererea beneficiarilor contractelor de concesiune;

Hotărâre nr.256 din 17.12.2009-privind concesionarea directă în beneficiul Parohiei ortodoxe Sârbe, a terenului în suprafaţă de 800 mp., necesar construirii Bisericii;

Peciu Nou; Str. Principală nr. 189; tel. +40 256 414500; fax. +40 256 414826;