Comuna Gurahont
  Prima pagină |    Carte de oaspeţi |    Linkuri utile  |    Taxe si impozite  |    Achiziţii Publice  |    Transparenţa decizională
Administratia publica
Primaria
Consiliul Local
Regulamentul Consiliului Local
Comisiile de specialitate ale C L
Hotărâri ale Consiliului Local
Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Legislaţie
Procese verbale ale sedintelor de consiliu
Buget
Stadiul de rezolvare a cererilor
Anunturi de interes public
Proiect IPA Serbia - MIS ETC 1357
Proiect CONURBANT

Prezentare
Prezentare generală
Date istorice
Poziţie geografică, localizare
Relief
Climă
Învăţământ
Sănătate
Informaţii social-culturale
Informaţii economice

Informatii turistice
Prezentare turistică
Hărţi
Locuri de cazare


Hotărâre nr. 1 din 29.01.2009, privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local în anul fiscal 2009;

Hotărâre nr. 2 din 29.01.2009, privind modificarea anexei 2 "Taxe speciale" din hotărârea consiliului locl Peciu Nou nr.8 din 17 iulie 2008, privind stabilirea chiriei pentru terenul proprietatea Statului Român sau a comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr.5 din 29.01.2009, privind aprobarea preÅ£ului de vânzare al terenului proprietatea comunei Peciu Nou, aferent locuinÅ£ei edificate, proprietatea domnului Albulescu Constantin;

Hotărâre nr. 6 din 29.01.2009, privind aprobarea documentaÅ£iei de sub-apartamentare a imobilului situat în Peciu Nou , evidenÅ£iat în CF 3658 cu nr. cadastral 217/b/17/27/I ÅŸi CF 3659 cu număr cadastral 217/b/17/27/II cu nr. 278, ÅŸi schimbarea destinaÅ£iei construcÅ£iei din : " Farmacie + Casa medicului" în " Loc de casă cu spaÅ£ii comerciale la nr. 278 " ;

Hotărâre nr. 7 din 29.01.2009 privind închirierea la licitaÅ£ie publică a spaÅ£iului cu destinaÅ£ia "Sediu partid politic" în localitatea Sînmartinu Sîrbesc la nr. 280; 

Hotărâre nr.8 din 29.01.2009, privind vânzarea la licitaÅ£ie publică a unui autoturism " Dacia 1310", proprietatea Primăriei Peciu Nou;

Hotărâre nr.11 din 29.01.2009, privind stabilirea punctelor de îmbarcare-debarcare pentru transportul persoanelor, prin curse regulate;

Hotărâre nr. 19 din 27.02.2009, privind înfiinÅ£area unei publicaÅ£ii de interes local;

Hotărâre nr.20 din 27.02.2009, privind concesionarea terenului extravilan cu destinaÅ£ie "BALTÄ‚" pentru realizarea unor amenajări piscicole în localitatea Peciu Nou, CF 20.285 nr.cadastral HB 1289 în suprafaţă de 8100 mp. ÅŸi CF 20.289 nr.cadastral NGL 1297 cu 13.100 mp.

 Hotărâre nr. 63 din 17.03.2009 privind finaliyarea lucrărilor de construire a  Complexului Cultural din Peciu Nou ÅŸi extinderea suprafetei construite cu o terasă.

 Hotărâre nr.21 din 27.02.2009, privind concesionarea terenului extravilan cu destinaÅ£ie "BALTÄ‚" pentru realizarea unor amenajări piscicole în localitatea DiniaÅŸ , CF 2502 nr.cadastral HB 138 în suprafaţă de 15.750 mp. 

Hotărâre nr.23 din 27.02.2009, privind aderarea comunei Peciu Nou la AsociaÅ£ia Comunelor din România;

Hotărâre nr.24 din 27.02.2009, privind modificarea organigramei primăriei ÅŸi a statului de funcÅ£ii, prin înfiinÅ£area unui număr de zece posturi de "asistent personal";

Hotărâre nr.26 din 27.02.2009, privind trecerea din proprietatea publică a Statului Român, în proprietatea publică a Comunei Peciu Nou, a terenului aferent construcÅ£iei"Complex Cultural", evidenÅ£iat în CF 178 Peciu Nou cu numere cadastrale: 184/a/1/a, 184/a/1/b, 184/a/1/c, 184/a/1/d, 184/a/1/e;

Hotărâre nr. 28 din 27.02.2009, privind scăderea preÅ£ului de începere a licitaÅ£iei publice pentru vânzarea  terenurilor cu destinaÅ£ie "loc de casă", rămase neadjudecate la licitaÅ£iile organizate, de la 18 euro/mp. la 13,5 euro/mp.

Hotărâre nr.29 din 27.02.2009, privind efectuarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic ÅŸi executarea lucrărilor de construire a drumurilor în cartierele noi de locuinÅ£e înfiinÅ£ate în localitatea Peciu-Nou, urmare a planurilor urbanistice zonale aprobate;

Hotărâre nr.30 din 27.02.2009, privind efectuarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic precum ÅŸi executarea lucrărilor " Extindere reÅ£ea de apă potabilă în localitatea Peciu Nou";

Hotărâre nr. 31 din 27.02.2009, privind  efectuarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic ÅŸi executarea lucrărilor de investiÅ£ie " Modernizare centru civic în localitatea Peciu Nou;

Hotărâre nr. 32 din 27.02.2009, privind efectuarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic ÅŸi executarea lucrărilor de investiÅ£ie publică "Bazin de înot acoperit în localitatea Peciu Nou;  

Hotărâre nr. 33 din 27.02.2009, privind efectuarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic ÅŸi executarea lucrărilor de investiÅ£ie publică " Bază sportivă cu nocturnă ÅŸi gazon sintetic, în localitatea Peciu Nou" ;

Hotărâre nr.34 din 27.02.2009, privind efectuarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic ÅŸi executarea lucrărilor de investiÅ£ie publică:" Modernizare parc public în localitatea Peciu Nou";

Hotărâre nr. 35 din 27.02.2009, privind efectuarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic ÅŸi executarea lucrărilor de investiÅ£ie publică: "ÎnfiinÅ£area sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitatea Sînmartinu Sîrbesc" ;

Hotărâre nr. 59 din 27.02.2009, privind efectuarea lucrărilor de reabilitare a reÅ£elei de alimentare cu apă potabolă în localitatea Peciu Nou;

Hotărâre nr. 60 din 27.02.2009, privind aprobarea preÅ£ului de vânzare al terenului aferent casei de locuit proprietatea domnului ÅžIPOÅž FLORIN, teren evidenÅ£iat în CF 3312 Peciu Nou, cu număr cadastral al  parcelei 27-28/a-b/5;

Hotărâre nr. 61 din 27.02.2009, privind revocarea hotărârii consiliului local nr. 34/29.03.2007, privind suspendara plăţii redevenÅ£ei stabilită în baza contractului nr. 1037/01.01.2000, dintre Primăria Pecu Nu ÅŸi domnul Văduva Gheorghe, pentru terenul cu nr. cadastral NGL 1153/2 cu 0,1516 ha. ÅŸi Ps 1152/3/2 cu 0,5100 ha.

Hotărâre nr. 62 din 17.03.2009 privind împuternicirea firmei de avocatură " PaÅŸca & PaÅŸca" să depună în instanţă cerere de constatare a dreptului de proprietate al comunei Peciu Nou, asupra terenului aferent construcÅ£iei cu nr.192 din localitatea DiniaÅŸ.

Hotărâre nr.63 din 17.03.2009 privind finaliyarea lucrărilor de construire a Complexului cultural din localitatea Peciu Nou.

Hotărâre nr. .64 din 17 martie 2009, de retragere a dreptului de folosinţă asupra terenului evidenÅ£iat în CF 178 Peicu Nou, cu nr. top. 184/a/1/b, acordat Parohiei  Ortodoxe Sîrbe pentru construirea bisericii.

Hotărâre nr.65 din 17.03.2009 privind tariful pentru depozitarea individuală a gunoiului menajer de către cetăţenii comueni Peciu Nou .

Hotărâre nr. 66 din 17.03.2009 privind amenajarea terenului aferent Åžcolii Generale din Sînmartinu Sîrbesc ÅŸi construirea unei magazii.

Hotărâre nr. 67 din 17.03.2009 privind executarea lucrărilor de reparaÅ£ii la Căminul cultural din localitatea DiniaÅŸ nr. 192.

Hotărâre nr. 75 din 30 martie 2009 privind aprobarea bugetului local pe 2009;

Hotărâre nr.76 din 16.04.2009, privind aprobarea listei de priorităţi pe localitatea DiniaÅŸ, pentru atribuirea locurilor de casă, beneficiarilor Legii nr. 15/2003,

Hotărâre nr.77 din 16.04.2009-privind  retragerea dreptului de folosinţă veÅŸnică asupra terenului atribuit pentru construirea unor case de locuit ÅŸi trecerea din proprietatea privată a Statului Român, în proprietatea privată a comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr. 90 din 16.04.2009-privind stabilirea procedurii pentru vânzarea terenului concesionat domnului Văduva Gheorghe,cu număr topografic PS.1152/3/2 ÅŸi NGL 1153/2;

Hotărâre nr. 91 din 16.04.2009- privind revocarea HCL nr. 36 din 30.09.2004 ÅŸi nr.100/11.08.2006 ÅŸi încheierea unui nou contract de închiriere pentru spaÅ£iu cu destinaÅ£ie farmacie cu SC BIRO SRL în imobilul evidenÅ£iat în CF 400093/C1-U3 ÅŸi 400093-C1-U5;

Hotărâre nr.92 din 16.04.2009-privind modificarea organigramei primăriei prin înfiinÅ£area unui număr de trei posturi pompieri în cadrul Serviciului pentru situaÅ£ii de urgenţă.

Hotărâre nr. 95 din 16.04.2009-privind aprobarea intabulării în CF a localităţii Sînmartinu Sîrbesc a unor terenuri cu destinaÅ£ie păşune ÅŸi bălÅ£i, proprietatea Comunei Peciu Nou, situate în vecinătatea intravilanului localităţii;

Hotărâre nr. 96 din 16.04.2009-privind aprobarea apartamentării imobilului evidenÅ£iat în CF 400040 cu nr. cadastral 26, 37, 38/2/1 din Peciu Nou, compus din clădire cu nr. 72-73 ÅŸi 73/a ÅŸi teren aferent;

Hotărâre nr. 97 din 16.04.2009-privind unificarea parcelelor cu nr. top.184/a/1/b, 184/a/1/c, 184/a/1/d ÅŸi 184/a/1/e ÅŸi dezmembrarea unei noi suprafete de teren cu 800 mp.

Hotărâre nr. 99 din 16.04.2009-privind desfiinÅ£area taxei de păşunat pentru proprietarii de bovine care cresc mai puÅ£in de 20 de capete;

Hotărâre nr. 100 din 16.04.2009-privind închirierea apartamentului nr.2 din clădirea 72-73,73/a Peciu Nou , evidenÅ£iat în CF 400040- familiei domnului APETREI ADRIAN;

Hotărâre nr. 101 din 16.04.2009-privind completarea documentaÅ£iei necesare emiterii autorizaÅ£iei de construire;

Hotărâre nr.103 din 14.05.2009-privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2009;

Hotărâre nr.104 din 14.05.2009-privind rezilierea contractului de închiriere încheiat cu domnul Grozea Iancu  în scop agricol, al terenului din prelungirea grădinii aferente casei de locuit;

Hotărâre nr. 105 din 14.05.2009-privind reducerea preÅ£ului de începere a licitaÅ£iei, în vederea vânzării locurilor de casă situate în intravilanul extins al localităţii Peciu Nou, cu nr.cadastral: A 1203/1/82/10- A 1203/1/82/17;

Hotărâre nr. 106 din 14.05.2009-privind completarea art.3 din HCL 91/16.04.2009, privind stabilirea duratei contractului de închiriere pentru spaÅ£iul cu altă destinaÅ£ie decât aceea de locuinţă, evidenÅ£iat în CF 400093-C1-U3 Peciu Nou , (" Farmacie") ; 

Hotărâre nr. 107 din 14.05.2009-privind modificarea condiÅ£iilor de eliberare a certificatului fiscal( punctul III din Anexa la HCL 65/30.11.2004;

Hotărîre nr.108 din 14.05.2009-privind modificarea titlului HCL 76/16.04.2009-din :" Hotîrâre privind atribuirea locurilor pentru construirea unor locuinÅ£e proprietate personală" în : " Hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe localitatea Dinial a beneficiarilor Legii nr. 15/2003 care au depus cereri în anii 2006-2007;

Hotărâre nr. 109 din 14.05.2009-privind intabularea în CF a unor terenuri cu destinaÅ£ia "păşune" în Sînmartinu Sîrbesc ( PÅŸ.808/1, PÅŸ 854/7) ÅŸi "fâneaţă" în Peciu Nou ( F.1172/1, 1174/25, 1161/1, 1161/3, 1175 ÅŸi 1159/1);

Hotărâre nr. 111 din 14.05.2009-privind intabularea în cartea funciară a terenului "CC 1301" Peciu Nou, în suprafaÅ£a de 4551 mp.-proprietatea comunei;

Hotărâre nr.110 din 14.05.2009-privind intabularea în cartea funciară a terenului cu destinaÅ£ia "Deponeu gunoi menajer"  cu nr. cadastral NGL 336/1 cu suprafaÅ£a de 11712 mp., proprietatea comunei;

Hotărâre nr. 112 din 14.05.2009-privind închiderea depoiztului de deÅŸeuri nepericuloase din comuna Peciu Nou;

Hotărâre nr. 121 din 14.05.2009-privind întocmirea raportului de evaluare al terenului cu nr. cadastral A 1203/1/1, /2, /4, /5, /6 din CF 3003 Peciu Nou, în vederea vânzării la licitaÅ£ie publică, pentru construirea de locuinÅ£e proprietate personală.

 Hotărâre nr. 122 din 14.05.2009-privind întocmirea unui raport de evaluare al terenului înscris în CF 552 DiniaÅŸ cu nr. cadastral 173,pentru efectuarea unui schimb între numitul Stoianov Iova ÅŸi comuna Peciu Nou;

Hotărâre nr. 125 din 14.05.2009-privind concesionarea la licitaÅ£ie publică a bălÅ£ilor cu nr. cadastral Hb 138 DiniaÅŸ ÅŸi Hb 1289-NGL 1297 Peciu Nou;

Hotărâre nr. 126 din 14.05.2009-privind aprobarea contractării unui împrumut intern pe termen scurt (5ani)în valoare de 500.000 lei;

Hotărâre nr.127 din 14.05.2009-privind  închirierea la licitaÅ£ie publică a spaÅ£iului  cu destinaÅ£ie "Sediu partid politică " evidenÅ£iat în CF 400093-C1-U7 cu nr. cadastral 217/b/17/27/I/II-Peciu Nou;

Hotărâre nr.128 din 14.05.2009-privind vânzarea la licitaÅ£ie publică a spaÅ£iului cu destinaÅ£ie economică" Prestări servicii" evidenÅ£iat în CF 400093 C1-U6-Peciu Nou nr. 278, nr. cadastral 217/b/17/27/II/II;

Hotărâre nr.129 din 14 mai 2009 privind aprobarea contului de încheiere a exerciÅ£iului economico-financiar pe anul 2008;

Hotărâre nr. 130 din 14.05.2009-privind aprobarea documentaÅ£iei de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral CC 1261/79/1 în suprafaţă de 3463 mp., situat în extravilanul localităţii Peciu Nou în vederea concesionării directe d-lui Orian Tiberiu-proprietar al construcÅ£iilor edificate(fost IPILF "FRUCTUS");

Hotărâre nr. 132 din 14.05.2009-privind aprobarea scutirii de la plată a impozitului pe clădirile cu destinaÅ£ie declarată "lăcaÅŸe de cult" care nu au această destinaÅ£ie înscrisă în cartea funciară,- retroactiv, de la data depunerii declaraÅ£iei de impunere.

Hotărâre nr. 144 din 14.05.2009-privind aprobarea documentaÅ£iei de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 27-28/a-b/1 cu 3174 mp.,Peciu Nou, în vederea construirii unei clădiri cu specific ÅŸcolar(afterschool);

Hotărâre nr. 145 din 14.05.2009-privind aprobarea documentaÅ£iei de deylipire a trenului cu nr. cadastral 330-331 din Sînmartinu Sîrbesc în suprafaţă de 2878 mp.;

Hotărâre  nr. 149 din 15.06.2009-privind modificarea Statului de funcÅ£ii al primăriei Peciu Nou;

Hotărâre nr.150 din 15.06.2009-privind modificarea anexei 1 la HCL 77/16.04.2009-referitor la retragerea dreptului de folosinţă vesnică asupra unor terenuri din intravilanul localităţii DiniaÅŸ, atribuite pentru construcÅ£ia unor locuinÅ£e ÅŸi trecerea acestora din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea privată a comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr.151din 15.06.2009-privind aprobarea regulamentului cadru de organizare a licitaÅ£iei publice în vederea închirierii, concesionării sau vânzării bunurilor imobile, proprietatea comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr. 152 din 15.06.2009-privind numirea comisiei pentru implementarea Programului naÅ£ional de sprijinire a construirii de locuinÅ£e proprietate particulară;

Hotărâre nr.153 din 15.06.2009-privind asumarea noilor indicatori fizici ÅŸi financiari ai lucrării de investiÅ£ie "Construire sistem canaliyare a apelor uzate menajere ÅŸi a staÅ£iei de epurare în localitatea Peciu Nou judeÅ£ul TimiÅŸ";

Hotărâre nr. 154 din 15.06.2009-privind prelungirea contractului de închiriere al locuinÅ£ei cu nr. 252 Peciu Nou, la cererea chiriaÅŸei-doamna RAPCIUC MARIANA;

Hotărâre nr. 155 din 15.06.2009- privind  aprobarea preÅ£ului de vânzare al terenului aferent construcÅ£iilor edificate, evidenÅ£iat în CF 2440 DiniaÅŸ cu nr. cadastral 354/a/1/1/1/1/2, la cererea proprietarului construcÅ£iilor, domnul Manea Felix;

Hotărâre nr. 156 din 15.06.2009-privind prelungirea contractului de închiriere al locuinÅ£ei cu nr. 453 Peciu Nou, la cererea chiriaÅŸului, domnul Chifan Vasile;

Hotărâre nr. 157 din 15.06.2009-privind prelungirea contractului de închiriere al locuinÅ£ei cu nr. 274 Peciu Nou, la cererea chiriaÅŸei-doamna Seserman Elisabeta;

Hotărâre nr. 158 din 15.06.2009-privind modificarea art.3 din HCL 130/14-05-2009 în sensul că se  concesionează  terenul aferent construcÅ£iilor către  firma SC "TUBO PLAST " SRL prin reprezentantul legal-domnul Orian Tiberiu, în loc de concesionarea către acesta ca persoană fizică, cum  în mod greÅŸit s-a aprobat iniÅ£ial.

Hotărâre nr.159 din 15.06.2009-privind alocarea în bugetul local la capitolul sport cultură a sumei de 4500 lei pentru calificarea pe locul I a echipei de fotbal a Åžcolii generale cu clasele I_VIII în cadrul cupei "DANONINO" ÅŸi a sumei de 1500 de lei pentru organizarea zilei de "1 IUNIE" la Liceul Teoretic Peciu Nou; 

Hotărâre nr. 160 din 8 iulie 2009-privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului  Luchin Ignia;

Hotărâre nr.161 din 8 iulie 2009- privind completarea Comisiei de validare;

Hotărâre nr. 162 din 8 iulie 2009- privind validarea mandatului de consilier local al domnului CÄ‚RBUNAR FLORIN ;

Hotărâre nr. 163 din 8 iulie 2009- privind rectificara bugetului local pe trimestrul III al anului 2009;

Hotărâre nr. 164 din 8 iuilie 2009- privind aprobarea preÅ£ului de vânyare al terenului înscris în CF 400183 Peciu Nou cu nr. cdastral 400183-C1,- la cererea proprietarului construcÅ£iei edificate- domnul Åžuta Darius;

Hotărâre nr. 165 din 8 iulie 2009- privind întocmirea Raportului de evaluare al locuinÅ£ei situată în Peciu Nou la nr. 59, în vederea vânyării, la cererea de cumpărare3 depusă de doamna Livadariu Maria -chiriaşă a acestui imobil;

Hotărâre nr. 166 din 8 iulie 2009- privind intabularea în cartea funciară a terenului cu nr. cadastral CvCc15 din localitatea DiniaÅŸ,în proprietatea comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr. 167 din 8 iulie 2009- privind aprobarea acordării unei diplome ÅŸi a unui premiu de fidelitate în sumă netă de 500 lei, familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie ÅŸi care au domiciliul în comune Peciu Nou;

Hotărâre nr. 168 din 8 iulie 2009-privind întocmirea raportului de evaluare al terenurilor situate în intravilanul extins al localităţii Sînmartinu Sîrbesc, cu nr. cad.A 1463/2/9/2;  /3;  /6; /11; /12; /13; /16; /22; /23; /26; /27; /28; /29; /30; /31; /32; /33; /34 ÅŸi /36, în vederea vânzării directe către proprietarii locuinÅ£elor edificate , la cererea acestora.  

Hotărâre  nr.169 din 8 iulie 2009-  privind modificarea art.1 din HCL 135/14.05.2009 privind prelungirea contractului d eînchiriere al terenului atribuit în teieul Legii 15/2003 doamnei BoroÅŸ Mariana, pentru construirea unei case de locuit;

Hotărîre nr. 170 din 8 iulie 2009- privind aprobarea documentaÅ£iei de dezmembrare ÅŸi intabulare a terenului intravilan cu nr. cadastral 36,37,38/2/1/2/2 Peciu Nou, în vederea edificării construcÅ£iei cu destinaÅ£ie "Brutărie", proprietatea AsociaÅ£iei agricole "17 decembrie 1989";

Hotărâre nr.171 din 8 iulie 2009- privind prelungirea contractului de închiriere al locuinÅ£ei atribuită familiei Gal Lucia din localitatea DiniaÅŸ;

Hotărâre nr. 172 din 8 iulie 2009- privind completarea hotărârii nr. 109 din 14 mai 2009, adoptată de consiliul local Peciu Nou;

Hotărâre nr. 173 din 8 iulie 2009- privind aprobarea Acordurilor de parteneriat pentru funcÅ£ionare componentei sociale ÅŸi culturale din cadrul proiectului integrat" Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Peciu-Nou, înfiinÅ£area reÅ£elei de alimentare cu apă potabilă, canalizare ÅŸi a staÅ£iei de epurare în Sînmartinu Sîrbesc, înfiinÅ£area ÅŸi dotarea Centrului de asistenţă după programul ÅŸcolar, achiziÅ£ionarea de materiale ÅŸi echipamente pentru promovarea patrimoniului cultural ÅŸi material din comuna Peciu Nou".

Hotărâre nr. 174 din 8 iulie 2009- privind aprobarea de principiu a înfiinţării serviciului comunitar de utilităţi publice la nivelul comunei Peciu Nou, judeÅ£ul TimiÅŸ;

Hotărâre nr. 175 din 8 iulie 2009- privind aprobarea parametrilor în stadiul de prefezabilitate în cadrul proiectului "Controlul integrat al poluării cu nutrienÅ£i";

Hotărâre nr. 176 din 8 iulie 2009- privind atestarea organizării ÅŸi funcÅ£ionării Căminelor culturale din comuna Peciu Nou;

Hotărâre nr. 177 din 8 iulie 2009- privind acordarea unor drepturi băneÅŸti funcÅ£ionarilor publici din primăria comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr. 178 din 8 iulie 2008- privind prelungirea contractului de închiriere al locuinÅ£ei cu nr. 192 din Peciu Nou, la cererea d-nei Ignat Veronica; 

Hotărâre nr. 179 din 8 iulie 2009- privind vânzarea la licitaÅ£ie publică a unui număr de 5 parcele în localitatea Peciu Nou, pentru construcÅ£ia de locuinÅ£e, cu nr. cadastral A 1203/1/1; /2; 4; /5; /6 ;

Hotărâre nr.180 din 8 iulie 2009- privind închirierea la licitaÅ£ie publică a suprafeÅ£ei de 61,82 mp. spaÅ£iu situat în clădirea cu nr. 192 din localitatea DIniaÅŸ, cu destinaÅ£ia "FARMACIE ";

Hotărâre nr.181 din 20 august 2009-privind alegerea domnului Mărgărit Ionel preÅŸedinte al ÅŸedinÅ£elor consiliului local, pe o perioadă de trei luni; 

Hotărâre nr.182 din 20 august 2009-privind acceptarea donaÅ£iei făcută de d-na Iorgovici Valeria pentru suprafaÅ£a de 154 mp.teren cu destinaÅ£ia "stradă" evidenÅ£iată în CF 400416 cu nr. cadastral 50250 ÅŸi a suprafeÅ£ei de 3604 mp. teren cu destinaÅ£ia " drum public" evidenÅ£iat în CF 400419 cu nr. cadastral 50252;

Hotărâre nr. 183 din 20 august 2009-privind trecerea clădirii cu nr. 272 ÅŸi a terenului aferent situat în localitatea Peciu Nou, din lista de inventar a bunurilor de interes public, în proprietatea privată a comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr. 184 din 20 august 2009-privind rectificarea suprafeÅ£ei de teren aferentă construcÅ£iei cu nr. 478"Dispensar veterinar"înscrisă în anexa nr.1 la HCL 126/13.10.2006;

Hotărâre nr. 185 din 20 august 2009-privind modificarea Organigramei primăriei, urmare a înfiinţării Serviciului comunitar de utilităţi publice cu HCL 174/2009;

Hotărâre nr. 186 din 20 august 2009-privind vânzarea la licitaÅ£ie publică a  imobilului teren HB 138 înscris în CF 2502 DiniaÅŸ HB 1289, Cf 20285 ÅŸi NGL 1297-CF 20289 Peciu Nou, pentru înfiinÅ£area unor amenajări piscicole; 

Hotărâre nr.187 din 20 august 2009-privind aprobarea preÅ£ului de vânzare al imobilului compus din casă de locuit ÅŸi terern aferent , evidenÅ£iat în CF 400544 , la cererea beneficiarei contractului d eînchiriere- d-na Livadariu Maria;

Hotărâre nr.188 din 20 august 2009-privind aprobarea preÅ£ului de vânzare al terenului aferent unui număr de 19 construcÅ£iil cu destinaÅ£ie "Locuinţă", construite înainte de anul 1990, în localitatea Sînmartinu-Sîrbesc.

Hotărâre nr. 189 din 20 august 2009-privind aprobarea vânyării la licitaÅ£ie publică deschisă cu strigare, a unui număr de opt locuri de casă în localitatea Peciu Nou. 

Hotărâre nr.190 din 20 august 2009-privind alocarea  sumei de 5000 lei pentru organizarea Rugii din data de 15 august 2009 în localitatea Peciu Nou.

Hotărâre nr. 191 din 20 august 2009-privind  întocmirea documentaÅ£iei necesare intabulării terenului cu nr. cadastral CC 1043 din localittea Peciu Nou, în vederea valorificării.

Hotărâre nr. 192 din 20 august 2009-privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaÅ£iul cu destinaÅ£ie "sediu societate" din Peciu Nou nr. 72 ÅŸi întocmirea raportului de evaluare, în vederea vânyării la cererea reprezentantului firmei-domnul Å¢igan Vasile;

Hotărâre nr. 193 din 20 august 2009-privind prelungirea contractului de închiriere a locuinÅ£ei, la cererea domnului Aconstantinesei Florin.

Hotărâre nr. 194 din 20 august 2009-privind menÅ£inerea întinderii suprafeÅ£ei de păşune proprietatea comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr. 195 din 20 august 2009-privind rectificarea bugetului pe trimestrul III 2009.

Hotărâre nr. 196 din 20 august 2009-privind revocarea HCL nr.99 din 2009.

Hotărâre nr. 201 din 03.09.2009-privind aprobarea măsurilor necesare implementării proiectului " Amenajare peisageră-Parc central  în localitatea Peciu Nou ";

Hotărâre nr. 202 din 18.09.2009-privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2009;

Hotărâre nr.204 din 18.09.2009-privind însuÅŸirea proiectului de stemă a localităţii Peciu Nou;

Hotărâre nr. 206 din 18.09.2009- privind aprobarea Listei de priorităţi în localitatea DiniaÅŸ, în vederea acordării unui loc de casă, în baza Legii nr.15/2003;

Hotărâre nr. 209 din 18.09.2009-privind modificarea contractului de asociere dintre comuna Peciu Nou ÅŸi AsociaÅ£ia cultural sportivă "DiniaÅŸanca";

Hotărâre nr.210 din 18.09.2009-privind anularea art.3 din HCL 107/14.05.2009-referitor la eliberarea adeverinÅ£elor de existenţă/inexistenţă a construcÅ£iilor;

Hotărâre nr.211 din 18.09.2009-privind aprobarea indicatorilor economici  ai lucrării de înfiinÅ£are "Platformă depozitare ÅŸi gospodărire a gunoiului de grajd ÅŸi a deÅŸeurilor menajere" în cadrul proiectului "Controlul integrat al poluării cu nutrienÅ£i";

Hotărâre nr. 212 din 06.10.2009-privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2009; 

Hotărâre nr. 213 din 06.12.2009-privind diminuarea păşunii comunale cu suprafaÅ£a de 36,55 ha pentru punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite , care au dobândit dreptul d eproprietate asupra terenului, în baza Legii n.18/1991-republicată, cu modificarile ÅŸi actualiyările ulterioare;

Hotărâre nr. 214 din 06.10.2009 -privind  revocarea HCL 107/14.05.2009 ÅŸi HCL 210/2009 ÅŸi modificarea art. III din anexa la HCL 65/30.11.2004;

Hotărâre nr.215 din 06.10.2009 -privind alocarea sumei de 6188 lei pentru achiziÅ£ionarea a 40 ms material lemnos pentru încălyire la Biserica Penticostală din localitatea DiniaÅŸ;

Hotărâre nr. 220 din 29.10.2009- privind stabilirea valorii/mp.în vederea vânyării la licitaÅ£ie publică a terenului cu nr. cadastral HB 1289 ÅŸi NGL 1297 din localitatea Peciu-Nou, pentru efectuarea lucrărilor de amenajări piscicole;

Hotărâre nr. 221 din 29.10.2009-privind stabilirea valorii/mp.în vederea vânzării la licitaÅ£ie publică a terenului cu nr. cadastral HB 138 DiniaÅŸ pentru efectuarea lucrărilor de amenajare piscicolă;

Hotărâre nr. 222 din 29.10.2009-privind stabilirea preÅ£ului/mp.în vederea vânzării la licitaÅ£ie publică a unui număr de 8 locuri de casă situate în intravilanul extins al localităţii Peciu Nou , pe tarlaua cu nr. cadastral A 1203/1/82/13-A 1203/1/82/17,evidenÅ£iate în CF 3485-3492;

Hotărâre nr. 224 din 29.10.2009-privind trecerea din proprietatea privată în proprietatea publică a comunei Peciu Nou, a terenului în suprafaţă de 14189 mp. evidenÅ£iat în CF 400900 Peciu Nou, cu nr. cadastral al parcelei 400.900, pentru construirea platformei de depozitare a gunoiului de grajd ÅŸi a gunoiului menajer.

Hotărâre nr. 227 din 29.10.2009-privind alocarea sumei de 62.848 lei în bugetul local, pentru efectuarea lucrărilor de reparaÅ£ii la Sala de sport din localitatea Peciu Nou;

 Hotărâre nr. 229 din 29.10.2009-privind  retragerea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri situate în intravilanul localităţii DiniaÅŸ;

Hotărâre nr.230 din 26.11.2009-privind alegerea domnului LAZÄ‚R MARIN- preÅŸedinte al ÅŸedinÅ£elor consiliului local, pe o perioadă de trei luni;

Hotărâre nr.231 din 26.11.2009-privind stabilirea impozitelor ÅŸi taxelor locale în comuna Peciu Nou, în anul fiscal 2010;

Hotărâre nr. 232 din 26.11.2009-privind rectificare bugetului în trimestrul IV 2009;

Hotărâre nr. 233 din 26.11.2009-privind completarea Regulamentului pentru înregistrarea, radierea ÅŸi conducerea evidenÅ£ei  vehiculelor pentru care nu există obligaÅ£ia înmatriculării;

Hotărâre nr.234 din 26.11.2009-privind prelungirea contractului de închiriere pentru terenul evidenÅ£iat în CF 3070 Peciu Nou cu nr. cadastral A 11203/1/11 atribuit pentru edificarea unei case de locuit, domnului Conia Marian; 

Hotărâre nr.235 din 26.11.2009-privind prelungirea contractului de închiriere pentru terenul evidenÅ£iat în CF 3003 cu nr. cadastral al parcelei A 11203/1/14 atribuit doamnei Gogan Angelica, pentur construirea unei locuinÅ£e;

Hotărâre nr. 236 din 26.11.2009-privind constatarea încetării valabilităţii contractului de închiriere nr.4644/20.09.2007, încheiat între Primăria Peciu Nou ÅŸi domnul Mihalache IonuÅ£ , pentru terenul evidneÅ£iat în CF 3559 Peciu Nou cu nr. cadastral al parcelei 1203/1/82/84, atribuit în vederea construirii unei case de locuit:

Hotărâre nr. 237 din 26.11.2009-privind întocmirea raportului de evaluare în vederea vânyării locuinÅ£ei situată în Peciu Nou la nr.1 92, evidenÅ£iată în CF 400426-C1-U1 cu nr.cadastral 91/b/I, la cererea doamnei IGNAT VERONICA;

Hotărâre nr. 238 din 26.11.2009-privind revocarea HCL 17/2007 ,închirierea directă a terenului aferent construcÅ£iei de la data de 1 iulie 2008 ÅŸi întocmirea raportului de evaluare în vederea vânzării terenului , la cererea proprietarului construcÅ£iilor edificate-SC"Consumcoop Imperial" Peciu Nou;

Hotărâre nr. 239 din 26.11.2009-privind revocarea HCL 81/2006 ÅŸi HCL226/2009, , închirierea directă a terenului aferent construcÅ£iei de la data de 1 iulie 2008 ÅŸi întocmirea raportului de evaluare în vederea vânzării terenului, la cererea proprietarului construcÅ£iei SC" Consimcoop Imperial" Peciu Nou;

Hotărâre nr.240  din 26.11.2009-privind modificarea art.1 din HCL 65/2007-privind închirierea terenului aferent construcÅ£iei proprietatea   d-lui Paraschivu Eugen de la data de 01.07.2007 .

Hotărâre nr.241 din 26.11.2009-privind completarea HCL 223/29.10.2009 referitor la perioada închirierii locuinÅ£ei familiei d-lui Cercel Slavco;

Hotărâre nr.242 din 26.11.2009-privind eÅŸalonarea restanÅ£ei datorate de d-nul Tomolea Bela pentru imobilul locuinţă situat în peciu Nou la nr. 183;

Hotărâre nr.243 din 17.12.2009-privind aprobarea organigramei ÅŸi a Statului de funcÅ£ii pe anul 2010;

Hotărâre nr. 244 din 17.12.2009-privind aprobarea Planului de ocupare a funcÅ£iilor publice în anul 2010, la Primăria Peciu Nou;

Hotărâre nr.245 din 17.12.2009-privind aprobarea vânzării terenului proprietate privată a comunei aferent casei de locuit , la cererea proprietarilor construcÅ£iei-soÅ£ii Scumpia Daniela-Vasilica ÅŸi Scumpia Dionisie Marius;

Hotărâre nr.247 din 17.12.2009-privind aprobare unor tarife de interes local în anul 2010;

Hotărâre nr.248 din 17.12.2009-privind stabilirea tarifului de închiriere al terenurilor aferente caselor de locuit, terenuri care sunt proprietatea privată a Statului Român sau a comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr.252 din 17.12.2009-privind aprobarea listei cu spaÅ£iile proprietate privată a comunei cu destinaÅ£ia "cabinete medicale" ce urmează a fi vândute, la cererea beneficiarilor contractelor de concesiune;

Hotărâre nr.256 din 17.12.2009-privind concesionarea directă în beneficiul Parohiei ortodoxe Sârbe, a terenului în suprafaţă de 800 mp., necesar construirii Bisericii;

Peciu Nou; Str. Principală nr. 189; tel. +40 256 414500; fax. +40 256 414826;