Comuna Gurahont
  Prima pagină |    Carte de oaspeţi |    Linkuri utile  |    Taxe si impozite  |    Achiziţii Publice  |    Transparenţa decizională
Administratia publica
Primaria
Consiliul Local
Regulamentul Consiliului Local
Comisiile de specialitate ale C L
Hotărâri ale Consiliului Local
Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Legislaţie
Procese verbale ale sedintelor de consiliu
Buget
Stadiul de rezolvare a cererilor
Anunturi de interes public
Proiect IPA Serbia - MIS ETC 1357
Proiect CONURBANT

Prezentare
Prezentare generală
Date istorice
Poziţie geografică, localizare
Relief
Climă
Învăţământ
Sănătate
Informaţii social-culturale
Informaţii economice

Informatii turistice
Prezentare turistică
Hărţi
Locuri de cazare


HCL 1/ 26.02.2008 privind aprobarea bugetului local pe anul 2008

HCL 9/26.02.2008 privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Timiş" ;

HCL 12/24.04.2008 privind rectificara bugetului local pe anul 2008;

HCL 14/24.04.2008 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr.15/2003;

HCL 17/24.04.2008 privind includerea pe lista bunurilor proprietate publică a comunei Peicu Nou a clădirii cu nr. 192 din localitatea Diniaş( sediul Asociaţiei agricole Agroproduct);

HCL 25/24.04.2008 privind înfiinÅ£area unui post de consilier juridic IV în cadrul Consiliului local;

HCL 27/24.04.2008 privind alocarea sumei de 2000 lei din bugetul local, pentru achiziţionarea echipamentului şi materialului sportiv al Asociaţiei "Diniaşanca" din localitatea Diniaş;

HCL 28/24.04.2008 privind alocarea sumei de 2300 lei din bugetul local, pentru amenajarea parcului de agrement din localitatea DiniaÅŸ;

HCL 29/24.04.2008 privind alocarea sumei de 4500 lei din bugetul local pentru achiziÅ£ionarea costumelor populare în beneficiul formaÅ£iei de dansuri al AsociaÅ£iei DiniaÅŸanca;

HCL   1/19.06.2008 Privind alegerea comisiei de validare

HCL   2/19.06.2008-Privind validarea alegerii consilierilor locali

HCL   3/19.06.2008/ Privind declararea constituirii consiliului local

HCL   5/19.06.2008/ Privind alegerea d-nei Vancu Mihaela in functia de viceprimar

HCL   6/15.07.2008 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare ÅŸi funcÅ£ionare a Consiliului local

HCL   7/15.07.2008- Privind stabilirea Comisiilor de specialitate ale consiliului local

HCL   8/17.07.2008-Privind stabilirea impozitelor ÅŸi taxelor locale pe anul 2009

HCL 10/ 17.07.2008- Privind aprobarea contului de încheiere a exerciÅ£iului bugetar pe anul 2007

HCL 11/17.07.2008- Privind aprobarea Planului urbanistic zonal " Dezvoltare zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare -extravilan Peciu Nou" La cererea doamnei Iorgovici Valeria

HCL  19/17.07.2008- Privind vânzarea la licitaÅ£ie publică deschisă cu strigare  a unui număr de 17 locuri de casă în localitatea Peciu Nou

HCL  23/17.07.2008 -Privind întocmirea proiectului necesar executării lucrărilor d ereparaÅ£ii la clădirea situată în localitatea DiniaÅŸ la nr. 192

HCL  25/17.07.2008 - privind întocmirea proiectului necesar amenajării ÅŸi dotăroo spaÅ£iilor de agrement în comuna Peicu Nou -parcul din localitatea Peciu Nou ÅŸi bazele sportive din localitatea DiniaÅŸ

HCL 26/19.08.2008 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Å¢ÎNÅ¢AÅž GHEORGHE în locul domnului URDÄ‚ IOAN ;

HCL 27/19.08.2008-Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2008;

HCL 30/19.08.2008-Privind acordul Consiliului local Peciu Nou pentru instrumentarea proiectului integrat "Sistem de canalizare a apelor uzate menajere, construcÅ£ia staÅ£iei de epurare în localitatea Peciu Nou, modernizare străzi;

HCL 31/19.08.2008-Privind aprobarea de principiu a înfiinţării serviciului comunitar de utilităţi publice la nivelul comunei Peciu Nou, judeÅ£ul TimiÅŸ;

HCL35/19.08.2008-Privind revocarea hotărârii nr. 38 din 7 martie 2006 referitor la prelungirea contractului de închiriere nr. 2492/3 aprilie 2001 încheiat între Primăria Peciu Nou ÅŸi d-nul Roman Ovidiu, pentru un  teren extravilan utilizat în scop agricol; 

HCL 36/19.08.2008-Privind amânarea termenului de plată al  terenului intravilan , evidenÅ£iat în CF 3256 Peciu Nou, cu nr. cadastral 24/2, aferent casei de locuit, proprietatea d-lui Fărcălău Ioan; 

HCL41/26.09.2008 privind modificarea listei de inventar a bunurilor proprietate publică a comunei Peciu-Nou, prin înscrierea în listă a două drumuri comunale în localitatea Peciu Nou, dobândite prin donaÅ£ie ÅŸi a construcÅ£iei nr. 192 DiniaÅŸ cu destinaÅ£ie Casă de cultură, achiziÅ£ionată prin cumpărare;

HCL 42/26.09.2008-Privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul comunei Peciu Nou;

HCL 43/26.09.2008-Privind aprobarea Organigramei, Statului de funcÅ£ii ÅŸi de funcÅ£iuni începând cu data de 1 octombrie 2008;

HCL 44/26.09.2008-Privind aprobarea Planului de analiză ÅŸi acoperire a riscurilor în domeniul situaÅ£iilor de urgenţă, la nivelul comunei Peciu Nou, judeÅ£ul TimiÅŸ;

HCL47/26.09.2008/Privind concesionare directă a terenului cu nr. cadastral 8/5 Peciu Nou, doamnei TRIFOI MARIA, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

HCL 48/26.09.2008-Privind aprobarea întocmirii proiectului ÅŸi execuÅ£ia lucrărilor de asfaltare ÅŸi bordurare a unor drumuri ÅŸi străzi comunale în comuna Peciu Nou, precum ÅŸi pavarea unor alei;

HCL 49/26.09.2008-Privind înregistrarea la Primăria comunei Peciu Nou a mopedelor, fără revizia tehnică eliberată de RAR TimiÅŸ;

HCL50/26.09.2008-Privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV al anului 2008;

HCL 53/30.10.2008-privind concesionarea directă a terenului evidenÅ£iat în CF 845 Peciu Nou nr.cadastral 8/10, către Parohia Greco-catolică, în vederea construirii unei biserici;

HCL54/30.10.2008- privind aprobarea Statului de funcÅ£ii ca urmare a transformării unui număr de trei posturi din: referent III superior în inspector I principal;

HCL 62/30.10.2008- privind completarea contractelor de branşare-racordare şi utilizare a Serviciului public local de alimentare cu apă;

HCL 63/30.10.2008- privind achiziÅ£ia unui număr de cinci cabine pentru StaÅ£ii de transport în comun;

HCL 66/30.10.2008- privind organizarea licitaÅ£iei pentru concesionarea unui  număr de 12 locuri de casă, în localitatae Peciu Nou;

HCL 69/30.10.2008-privind dezmembrarea imobilului nr.192 evidenÅ£iat în CF 141 DiniaÅŸ în două spaÅ£ii cu destinaÅ£ie farmacie ÅŸi cabinet medical;

HCL 72/30.10.2008- privind aprobarea întocmirii planului de dezmembrare ÅŸi intabulare a trenului cu destinaÅ£ie cimitir, în localitatea Peciu Nou;

HCL 73/30.10.2008-privind aprobarea documentaÅ£iei de dezmembrare ÅŸi intabulare a terenului cu număr cadastral 2/1 din localittea Peciu Nou în suprafaţă de 20546 mp. cu destinaÅ£ia "PIAŢĂ" ÅŸi a terenului cu nr. cadastral 2/2  în suprafaţă de 13968 mp. cu destinaÅ£ie "PARC", CF 2 localitatea Peciu Nou

HCL 75/30.10.2008- privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2008;

HCL 86/30.27.11.2008-privind înfiinÅ£area unor posturi în Aparatul de specialitate al Primarului comunei ÅŸi aprobarea Statului de funcÅ£ii la 1 ianuarie 2009;

HCL 88/27.11.2008-privind modificarea taxei de salubritate pe anul 2009;

HCL 89/27.11.2008-privind reducerea majorărilor de întârziere de la 0,5 % la 0,1% calculat pentru plata în afara termenului prevăzut în contractele de furnizare a serviciilor publice locale de alimentrae cu apă, salubrizare, pază ÅŸi pompieri;

HCL 93/27.11.2008-privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV 2008;

HCL 94/27.11.2008-privind revocarea HCL68/2008 ÅŸi aprobarea concesionării terenului aferent locuinÅ£ei, în beneficiul proprietarului acesteia-d-nul Albulescu Constantin;

HCL 95/27.11.2008-privind alocarea din bugetul local a sumei de 15.000 lei pentru amenajarea gropilor de gunoi din comuna Peciu Nou;

HCL 96/27.11.2008-privind modificare art.6 din Regulamentul aprobat cu HCL, pentru înscrierea mopedelor în comuna Peciu Nou;

HCL 100/09.12.2008-privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV;

HCL 101/09.12.2008-privind alocarea sumei de 600 de lei pentru cadouri de Crăciun acordate elevilor şi preşcolarilor din comuna Peciu Nou;

HCL 106/18.12.2008- privind asocierea comunei Peciu Nou cu JudeÅ£ul TimiÅŸ ÅŸi celelalte unităţi administrativ-teritoriale, pentru înfiinÅ£area " AsociaÅ£iei de dezvoltare intercomunitară deÅŸeuri TimiÅŸ-ADID".

 HCL 107/18.12.2008-privind trecerea unui număr d e14 imobile teren cu construcÅ£ii, din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea privată a comunei Peciu Nou;

HCL 118/08.12.2008-privind stabilirea punctelor de îmbarcare-debarcare pentru transport persoane prin curse speciale regulate;

HCL 122/18.12.2008-privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2008;

Peciu Nou; Str. Principală nr. 189; tel. +40 256 414500; fax. +40 256 414826;