Comuna Gurahont
  Prima pagină |    Carte de oaspeţi |    Linkuri utile  |    Taxe si impozite  |    Achiziţii Publice  |    Transparenţa decizională
Administratia publica
Primaria
Consiliul Local
Regulamentul Consiliului Local
Comisiile de specialitate ale C L
Hotărâri ale Consiliului Local
Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Legislaţie
Procese verbale ale sedintelor de consiliu
Buget
Stadiul de rezolvare a cererilor
Anunturi de interes public
Proiect IPA Serbia - MIS ETC 1357
Proiect CONURBANT

Prezentare
Prezentare generală
Date istorice
Poziţie geografică, localizare
Relief
Climă
Învăţământ
Sănătate
Informaţii social-culturale
Informaţii economice

Informatii turistice
Prezentare turistică
Hărţi
Locuri de cazare


HOTARARE nr. 1085 din data de 11.09.2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri referitoare la implementarea Sistemului Electronic National
Vezi si:
Vezi si:

 

 

ÃŽn temeiul art. 107 din ConstituÅ£ie ÅŸi al art. 12 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (2) ÅŸi art. 25 alin. (1) din Cartea I, Titlul II  din  Legea nr. 161/2003 cu modificările ÅŸi completările ulterioare, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenÅ£ei în exercitarea demnităţilor publice, a funcÅ£iilor publice ÅŸi în mediul de afaceri, prevenirea ÅŸi sancÅ£ionarea corupÅ£iei,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1 – Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea autorităţilor administraÅ£iei publice care au obligaÅ£ia de a se înregistra în Sistemul Electronic NaÅ£ional, a  serviciilor publice, a formularelor disponibile în format electronic, precum ÅŸi stabilirea condiÅ£iilor ÅŸi procedurii de înregistrare în acest Sistem.

 

Art. 2 – ÃŽn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile administraÅ£iei publice prevăzute în Anexa nr. 1 au obligaÅ£ia să solicite înregistrarea în Sistemul Electronic NaÅ£ional.    

 

Art. 3 – (1) În termen de maxim 6 luni de la data înregistrării, autorităţile publice vor asigura preluarea în format electronic, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, a datelor cuprinse în formularele prevazute în anexa nr.2, completate de persoanele fizice şi juridice autorizate. În acest termen autorităţile publice vor pregăti proceduri interne de preluare şi prelucrare a datelor şi vor realiza interfaţa cu Sistemului Electronic Naţional.

(2) De la data înregistrării în Sistemul Electronic NaÅ£ional, fiecare autoritate a administraÅ£iei publice are urmatoarele obligaîii:a)    furnizarea, în format electronic, a formularelor prevăzute în anexa nr. 3.b)    acceptarea formularelor depuse de persoanele fizice ÅŸi juridice, în format hârtie, obÅ£inute prin tipărirea ÅŸi completarea formularelor furnizate de “Sistemului Electronic NaÅ£ional".

(3) Persoanele juridice care sunt înregistrate în Sistemul Electronic Naţional care depun la autorităţile publice documentele prevăzute în Anexa numărul 2 sunt obligate ca, începând cu luna calendaristică următoare datei înregistrării, să utilizeze serviciile exclusiv în format electronic, ca unic canal de comunicaţie cu administraţia publică.

 

Art. 4 - Autorităţile administraţiei publice înregistrate în Sistemul Electronic Naţional au obligaţia ca la modificarea unui formular administrativ din Sistemul Electronic Naţional să transmită către operatorii sistemului, în termen de 48 de ore, formularul actualizat şi instrucţiunile de completare ale acestuia, atât în formă scrisă, cât şi în formă electronică.

 

Art. 5 – (1) Persoanele fizice se pot înregistra în Sistemul Electronic NaÅ£ional pe baza documentelor care atestă identitatea ÅŸi domiciliul persoanei,  fără  plata unui tarif  de utilizare către operatorul sistemului, în conformitate cu art. 20 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenÅ£ei în exercitarea demnităţilor publice, a funcÅ£iilor publice ÅŸi în mediul de afaceri, prevenirea ÅŸi sancÅ£ionarea corupÅ£iei.

(2) Înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional va fi refuzată iar dacă a fost deja acordată, va fi suspendată sau revocată, după caz, în situaţia în care solicitantul, persoană fizică, încalcă normele şi procedurile de securitate ale Sistemului Electronic Naţional.

 

Art. 6 – (1) Persoanele juridice, care solicită înregistrarea în Sistemul Electronic NaÅ£ional, altele decât autorităţile administraÅ£iei publice,  stabilite în Anexa nr. 1, la momentul înregistrării, trebuie să prezinte următoarele documente:

a) certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvrenului nr.76/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în cazul comercianţilor;

b) documentul care atestă autorizarea funcÅ£ionării  ÅŸi certificatul de înregistrare fiscală, în cazul persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant ;

c) Ã®mputernicirea dată reprezentantului desemnat să efectueze formalităţile de înregistrare, semnată ÅŸi ÅŸtampilată;

d) dovada achitării tarifului de utilizare a procedurii electronice, potrivit art. 20 din Legea nr. 161/2003.

           (2) ÃŽnregistrarea în Sistemul Electronic NaÅ£ional va fi refuzată, iar dacă a fost deja acordată, va fi suspendată sau revocată, după caz, în situaÅ£ia în care solicitantul, persoană juridică, încalcă normele ÅŸi procedurile de securitate ale Sistemului Electronic NaÅ£ional

           (3) Orice utilizator înregistrat în Sistemul Electronic NaÅ£ional are obligaÅ£ia să comunice operatorilor  Sistemului Electronic NaÅ£ional, în termen de 3 zile, orice modificare a  datelor sau documentelor prevazute la alin. (1).

 

Art. 7 – Tariful anual de utilizare a procedurii electronice pentru obţinerea de servicii puse la dispoziţie de “Sistemul e-guvernare� este în cuantum de 460.000 lei şi se achită de persoanele prevăzute la art. 6 către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, operator al Sistemului Electronic Naţional.

Art. 8 - Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  

PRIM-MINISTRU,

ADRIAN NÄ‚STASE

 

Peciu Nou; Str. Principală nr. 189; tel. +40 256 414500; fax. +40 256 414826;