Comuna Gurahont
  Prima pagină |    Carte de oaspeti |    Linkuri utile  |    Taxe si impozite  |    Achizitii Publice  |    Transparenta decizionala
Administratia publica
Primăria
Consiliul Local
Regulamentul Consiliului Local
Comisiile de specialitate ale C L
Hotărâri ale Consiliului Local
Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Legislaţie
Procese verbale ale sedintelor de consiliu
Buget
Stadiul de rezolvare a cererilor
Anunturi de interes public
Proiect IPA Serbia - MIS ETC 1357
Proiect CONURBANT

Prezentare
Prezentare generală
Date istorice
Poziţie geografică, localizare
Relief
Climă
Învăţământ
Sănătate
Informaţii social-culturale
Informaţii economice

Informatii turistice
Prezentare turistică
Hărţi
Locuri de cazare


HOTĂRÂRE nr. 1085 din data de 11.09.2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional
Vezi si:
Vezi si:

 

 

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 12 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (2) şi art. 25 alin. (1) din Cartea I, Titlul II  din  Legea nr. 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1 – Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea autorităţilor administraţiei publice care au obligaţia de a se înregistra în Sistemul Electronic Naţional, a  serviciilor publice, a formularelor disponibile în format electronic, precum şi stabilirea condiţiilor şi procedurii de înregistrare în acest Sistem.

 

Art. 2 – În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile administraţiei publice prevăzute în Anexa nr. 1 au obligaţia să solicite înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional.    

 

Art. 3 – (1) În termen de maxim 6 luni de la data înregistrării, autorităţile publice vor asigura preluarea în format electronic, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, a datelor cuprinse în formularele prevazute în anexa nr.2, completate de persoanele fizice şi juridice autorizate. În acest termen autorităţile publice vor pregăti proceduri interne de preluare şi prelucrare a datelor şi vor realiza interfaţa cu Sistemului Electronic Naţional.

(2) De la data înregistrării în Sistemul Electronic Naţional, fiecare autoritate a administraţiei publice are urmatoarele obligaîii:a)    furnizarea, în format electronic, a formularelor prevăzute în anexa nr. 3.b)    acceptarea formularelor depuse de persoanele fizice şi juridice, în format hârtie, obţinute prin tipărirea şi completarea formularelor furnizate de “Sistemului Electronic Naţional".

(3) Persoanele juridice care sunt înregistrate în Sistemul Electronic Naţional care depun la autorităţile publice documentele prevăzute în Anexa numărul 2 sunt obligate ca, începând cu luna calendaristică următoare datei înregistrării, să utilizeze serviciile exclusiv în format electronic, ca unic canal de comunicaţie cu administraţia publică.

 

Art. 4 - Autorităţile administraţiei publice înregistrate în Sistemul Electronic Naţional au obligaţia ca la modificarea unui formular administrativ din Sistemul Electronic Naţional să transmită către operatorii sistemului, în termen de 48 de ore, formularul actualizat şi instrucţiunile de completare ale acestuia, atât în formă scrisă, cât şi în formă electronică.

 

Art. 5 – (1) Persoanele fizice se pot înregistra în Sistemul Electronic Naţional pe baza documentelor care atestă identitatea şi domiciliul persoanei,  fără  plata unui tarif  de utilizare către operatorul sistemului, în conformitate cu art. 20 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

(2) Înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional va fi refuzată iar dacă a fost deja acordată, va fi suspendată sau revocată, după caz, în situaţia în care solicitantul, persoană fizică, încalcă normele şi procedurile de securitate ale Sistemului Electronic Naţional.

 

Art. 6 – (1) Persoanele juridice, care solicită înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional, altele decât autorităţile administraţiei publice,  stabilite în Anexa nr. 1, la momentul înregistrării, trebuie să prezinte următoarele documente:

a) certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvrenului nr.76/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în cazul comercianţilor;

b) documentul care atestă autorizarea funcţionării  şi certificatul de înregistrare fiscală, în cazul persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant ;

c) împuternicirea dată reprezentantului desemnat să efectueze formalităţile de înregistrare, semnată şi ştampilată;

d) dovada achitării tarifului de utilizare a procedurii electronice, potrivit art. 20 din Legea nr. 161/2003.

           (2) Înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional va fi refuzată, iar dacă a fost deja acordată, va fi suspendată sau revocată, după caz, în situaţia în care solicitantul, persoană juridică, încalcă normele şi procedurile de securitate ale Sistemului Electronic Naţional

           (3) Orice utilizator înregistrat în Sistemul Electronic Naţional are obligaţia să comunice operatorilor  Sistemului Electronic Naţional, în termen de 3 zile, orice modificare a  datelor sau documentelor prevazute la alin. (1).

 

Art. 7 – Tariful anual de utilizare a procedurii electronice pentru obţinerea de servicii puse la dispoziţie de “Sistemul e-guvernare? este în cuantum de 460.000 lei şi se achită de persoanele prevăzute la art. 6 către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, operator al Sistemului Electronic Naţional.

Art. 8 - Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  

PRIM-MINISTRU,

ADRIAN NĂSTASE

 

Peciu Nou; Str. Principală nr. 189; tel. +40 256 414500; fax. +40 256 414826;